Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί της Αναλυτικής Περιγραφής του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της χώρας».

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000026317