ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ “ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ”»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 25/04/2024 έως και 10/05/2024 με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 2024DIAB28268.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείστε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Πληροφορίες:

Πολυδώρου Δημήτριος, τηλ: 2132037555

Νικολάου Κατερίνα, τηλ: 2132037554

e-mail: logistics@ekapy.gov.gr