ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί των όρων του τεύχους της Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7), με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη Συμφωνία-Πλαίσιο της συνολικής ποσότητας, με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € για ένα (1) έτος και 20.848.348,70 € για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί των όρων του τεύχους της Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7), με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη Συμφωνία-Πλαίσιο της συνολικής ποσότητας, με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € για ένα (1) έτος και 20.848.348,70 € για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, σε εφαρμογή των άρθρων 46 & 47 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ», με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) ως εξής:

• 33731110-7: Ενδοφθάλμιοι Φακοί

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια – παρατηρήσεις – απόψεις επί του σχεδίου προκήρυξης που τίθεται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις – προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα γίνει η τελική διαμόρφωση της προκήρυξης. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στην δημόσια διαβούλευση δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των όρων που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για τυχόν αναθεώρηση όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση διαγωνισμό, αποτελεί:

• η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού,
• η ανταπόκριση της αγοράς με την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων οικονομικών φορέων στην διαγωνιστική διαδικασία

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες από την ανάρτηση της στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000025679

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *