Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το είδος Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού τύπου για τη μοριακή ανίχνευση του ιού Sars-CoV-2

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού τύπου για τη μοριακή ανίχνευση του ιού Sars-CoV-2”.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από Πέμπτη 22.12.2022 έως και Παρασκευή 06.01.2023. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) με κωδικό ανάρτησης “22DIAB000025604”.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείστε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Πληροφορίες:
Πολυδώρου Δημήτριος
e-mail: dept3.2@ekapy.gov.gr
Τηλ: 2132037555